نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397 محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه هامین دوچ

سوزن دوزی دختران بانوک تاریخ برگزاری: 16 الی  18 مرداد 1398 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع...

نمایشگاه دست‌آفریده‌های هنرمندان افغانستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های هنرمندان افغانستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 آبان 1398 محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه پارچه‌‌های دستباف و چاپ‌دستی  تاریخ برگزاری: 5 الی 6 دی ماه  1398 محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع ‌دستی و بوم گردی هفت دست پارچه بافی و چاپ از صنایع دستی پایه‌ای در کشور ما می‌باشند. پارچه از دیرباز  نه‌تنها به‌عنوان پوشش بلکه در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم نقش داشته است‌. بافت پارچه براساس اقلیم و شرایط محلی پاسخ‌گوی بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی روزمره مردمان کشورمان بوده است . اشتغال ناشی از پارچه‌های دستباف که معمولا توسط زنان صورت می‌گرفته است در کنار خود حرفه‌های دیگری را نیز مانند ریس
نمایشگاه پارچه‌‌های دستباف و چاپ‌دستی

تاریخ برگزاری: 5 الی 6 دی ماه  1398 محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع ‌دستی و بوم گردی هفت دست