مطیعی فرد استاد هنر گچ‌بری
مطیفی فرد استاد هنر گچ‌بری

تنظیم کننده: رحیم خزایی        در دهه‌های اخیر هنر گچ‌بری که آمیخته‌ای از ظرافت، انتزاع، عشق و میان...