گشت و گذاری در جاده کتالم و جواهرده

تصاویری از زنان چهارشنبه‌بازار جاده کتالم، آبشار و نمدمالی جواهرده