بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

گزارش نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

در راستای اهداف حمایت از هنرمندان محلی و پاسخ به نیاز های مخاطب فرهنگی، روزهای ۱۲و۱۳تیرماه...