گزارش عملکرد خانه هفت دست1397-1399
گزارش عملکرد خانه هفت دست1397-1399

ایده اولیه تاسیس خانه هفت دست در پی تجارب کار با جوامع محلی و زنان شکل گرفت . موسیسن خانه هفت دست...