بلاگ

نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397
محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه هامین دوچ

سوزن دوزی دختران بانوک
تاریخ برگزاری: 16 الی  18 مرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست