در کوچه باغ های خراسان جنوبی

نمایشگاه خراسان جنوبی به علت شرابط کرونا در تهران، تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد.

متعاقبا اعلام زمان برگزاری اعلام خواهد شد 

بلاگ

نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397
محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه هامین دوچ

سوزن دوزی دختران بانوک
تاریخ برگزاری: 16 الی  18 مرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست