گزارش عملکرد خانه هفت دست1399-1397

گزارش عملکرد خانه هفت دست1399-1397

ایده اولیه تاسیس خانه هفت دست در پی تجارب
کار با جوامع محلی و زنان شکل گرفت. موسسین خانه
هف تدست بر این باورند که خرد هفرهن گهای مناطق
مختلف ایران، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته زیر
بار فرهنگ مسلط بازار در حال نابودی اند

ایده اولیه تاسیس خانه هفت دست در پی تجارب
کار با جوامع محلی و زنان شکل گرفت. موسسین خانه
هف تدست بر این باورند که خرد هفرهن گهای مناطق
مختلف ایران، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته زیر
بار فرهنگ مسلط بازار در حال نابودی اند . رسانه های
عمومی هم در حال ترویج سبک زندگی خاصی مبتنی
بر مصر فگرایی و استحاله خرد هفرهن گها در فرهنگ
مسلط بازار اند و در این میان نهاد دانشگاه هم فاقد
نگاه و ارتباط با این بخش از جامعه است. از سوی
دیگر بخشی از جامعه برای فرار از این سبک زندگی،
در جستجوی گزین ههای جایگزین ب همنظور آشنایی و
حفظ عناصر رشدیابنده فرهنگ مناطق مختلف، انس
با محیط زیست، اصالت و سادگی در فضای خانه، کار و
اوقات فراغت هستند.
خانه هف تدست بر این اعتقاد است که با تسهیل
رابطه بین س هگانه هنرمندان محلی، دانشجویان
دانشگا ههای هنر و متقاضیان آثار هنری محلی، از
طریق صنای عدستی و بو مگردی م یتواند عاوه بر
توا نمندی هنرمندان محلی و شاغلین در اقامتگا ههای
بو مگردی، پاسخگوی نیا زهای اقشاری از جامعه باشد
که علاقمند به سبک نوینی از زندگی هستند. همچنین
فرصتی برای تجربه دانشجویانی که از داشتن یک
رابطه مستقیم با تولید و تولی دکنندگان صنایع دستی
محروم هستند، فراهم کند.