نقد و بررسی کتاب جنگل های مانگرو(حرا)

نقد و بررسی کتاب جنگل های مانگرو(حرا)

نویسنده: مریم صفاهانی 

کتاب جنگل های مانگرو(حرا) اولین کتاب از مجموعه محیط زیست ایران است که اطلاعاتی درباره اکوسیستم، فواید و اهمیت جنگل های مانگرو به مخاطب می دهد. همچنین در این کتاب درباره پوشش گیاهی، جانوری و خطراتی که این جنگل ها را تهدید می کند، و نیز درباره تاثیرات متقابل انسان ها و جنگل ها روی هم و وابستگی مردم منطقه به ان ها سخن گفته می شود .

منابع: 

گاهنامه نقد کتاب کودک و نوجوان2