سفرنامه نویسی

سفرنامه نویسی

سفر کردن و گردشگری با رویکردهای مختلفی انجام میشود و وسیله سفر نیز رابطه مستقیمی با این رویکردها دارد. مثلا درحوزه اکوتوریزم هم سفرهای پیاده معنی دارد و هم دوچرخه یا اتومبیل آفرود و سفرهای حوزه گردشگری فرهنگی و تمدنی معمولا با اتومبیل، قطار یا هواپیما انجام میشود و البته گاهی با دوچرخه و موتور نکته با اهمیت تاثیری است که وسیله سفر بر حس و ادراک ما از سفر بر جای میگذارد و در اینجا راه به عنوان بخشی از سفر مطرح میشود

سفر کردن و گردشگری با رویکردهای مختلفی انجام میشود و وسیله سفر نیز رابطه مستقیمی با این رویکردها دارد. مثلا درحوزه اکوتوریزم هم سفرهای پیاده معنی دارد و هم دوچرخه یا اتومبیل آفرود و سفرهای حوزه گردشگری فرهنگی و تمدنی معمولا با اتومبیل، قطار یا هواپیما انجام میشود و البته گاهی با دوچرخه و موتور نکته با اهمیت تاثیری است که وسیله سفر بر حس و ادراک ما از سفر بر جای میگذارد و در اینجا راه به عنوان بخشی از سفر مطرح میشود

طبیعتا" اتومبیل از امکانات بیشتری در ارتباط با مفهوم سفر به نسبت هواپیما برخوردار است چرا که علیرغم زمان طولانیتر امکان ارتباط با راه و محیط پیرامون را بهتر فراهم میکند. اما پیادهروی برای ترکیب سفر در طبیعت و سفر

به شهرها و روستاها جذابترین نوع سفر را شکل میدهد. من در گزارش خود سعی خواهم کرد برنامه پیادهروی از خلیج فارس تا دریای خزر را که ترکیبی از همه انواع سفر بوده را توضیح دهم. در این سفر از حوزه آبریز خلیج فارس

عبور کرده آبریز دق مختاری، کویرابرقو و کویر بزرگ عبور کرده در نهایت به حوزه آبریز خزر رسیده و از آنجا به ساحل دریای خزر رفتیم. طول سفر 1800 کیلومتر بوده و در سه سال و هر سال حدود 600 کیلومتر راهپیمایی انجام شد. افراد ثابت در سفر دونفر بودیم بنده و آقای حمید بریری ولی در مراحل مختلف

افرادی به ما اضافه و کم میشدند. این سفر به ما تصویری دیگرگون از زندگی و فرهنگ مردم کشورمان ارائه کرد.