شناخت وجوه جامعه محلی و روایت سفر

خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت دست در شرایط مشکلات ناشی از بحران کرونا، دوره نشست های مجازی روایت سفر را تدارک دید تا دوست داران سفر را با وجوه متنوع سفر مسولانه بیشتر اشنا سازد.

خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت دست در شرایط مشکلات ناشی از بحران کرونا، دوره نشست های مجازی روایت سفر را تدارک دید تا دوست داران سفر را با وجوه متنوع سفر مسولانه بیشتر اشنا سازد. هدف از این نشست ها، آشنایی با روایت گری طبیعت و تاریخ و مردم بود تا در میان متن و حاشیه و عام و خاص بیشتر با نبض زمان و مکان آشنا شوند. 

همچنین در این نشست ها سوال های زیر مطرح شد: روایت نویسی در سفر( نوشتن سفر- سفرنامه نویسی- گزارش سفر- ناداستان سفر...)

چگونه سفرهای خود را مستند کنیم؟

چگونه روایت گر امین مردم، طبیعت و تاریخ باشیم؟

روایت عوام و خواص چیست؟

متن و حاشیه در سفر کجاست؟