در کوچه باغ های خراسان جنوبی

نمایشگاه خراسان جنوبی به علت شرابط کرونا در تهران، تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد.

متعاقبا اعلام زمان برگزاری اعلام خواهد شد